ਉਤਪਾਦ

ਡ੍ਰਿੱਪਟੇਪ

ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ

ਪੀਵੀਸੀ ਬਾਲ ਵਾਲਵ

ਫਿਲਟਰ

ਕਲੈਂਪ ਕਾਠੀ

ਮਿੰਨੀ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ

ਡ੍ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ

ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਵ

ਅਰੀ ਵਾਲਵ

ਖਾਦ ਇੰਜੈਕਟਰ ਵੈਨਟੂਰੀ

ਪੀਵੀਸੀ ਲੇਫਲੈਟ ਹੋਜ਼ ਅਤੇ ਫਿਟਿੰਗਸ

ਟੂਲ ਅਤੇ ਹੋਰ